Ukrainian Chemistry Journal

Current Issue

Vol 85 No 1 (2019)
Published February 15, 2019

Organic chemistry

Mariana Gumenna, Nina Klimenko, Alexandr Stryutsky, Alexandr Shevchuk, Viktor Kravchenko
47-57
Oligomeric silsesquioxanes containing dye Rhodamine B in an organic shell
https://doi.org/10.33609/0041-6045.85.1.2019.47-57
№6
Yevhenii Hrynyshyn, Hanna Musiichuk, Olena Komarovska-Porokhnyavets, Oksana Is’kiv, Nataliia Moskalenko, Maryna Stasevych, Nazar Tsyzoryk, Mykhailo Vovk
58-66
Synthesis and Antimicrobial Activity of 4-Arylthio- and 4 Alkylthiofunctionalized Pyrazolo[1,5-a]pyrazines
https://doi.org/10.33609/0041-6045.85.1.2019.58-66
№7
View All Issues