Ukrainian Chemistry Journal

Current Issue

Vol 87 No 1 (2021)
Published February 19, 2021

Physical chemistry

Vitaliy Smilyk , Sergii Fomaniyk, Gennady Kolbasov , Igor Rysetskiy , Michael Danilov
3-12
PHOTOELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF FILMS BASED ON BISMUTH AND COPPER VANADATES
Abstract views: 13 | PDF Downloads: 10
https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.01.2021.3-12
№1
Yuliia Pohorenko, Anatoliy Omel’chuk , Anton Nagornyi
13-22
CONDUCTIVITY OF SOLID SOLUTIONS Pb0,86 xSmxSn1,14F4+x
Abstract views: 13 | PDF Downloads: 8
https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.01.2021.13-22
№2
Oksana Kornienko, Oleksandr Bykov , Аnatoliy Sameliuk , Olena Andrievskaya
23-40
ISOTHERMAL SECTION STRUCTURE THE ZrO2-La2O3-Gd2O3 SYSTEM AT 1500 °С
Abstract views: 13 | PDF Downloads: 9
https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.01.2021.23-40
№3
Oleksandr Korduban, Volodymyr Ogenko, Taras Kryshchuk
41-50
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE METHOD OF X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY IN UKRAINE
Abstract views: 20 | PDF Downloads: 9
https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.01.2021.41-50
№4

Organic chemistry

Ibrahim Mamedov, Irada Shikhaliyeva, Yegana Mamedova
51-58
STUDYING THE REACTION ROUTE OF α, β-DIBROMO KETONE AT PRESENCES OF SOME AMINES
Abstract views: 21 | PDF Downloads: 15
https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.01.2021.51-58
№5
View All Issues