ELECTRODEPOSITION OF METALS AND ALLOYS FROM AQUEOUS SOLUTIONS. REVIEW OF WORK OF EMPLOYEES FROM V.I. VERNADSKY NASU
№3

Keywords

electrodeposition, metals, alloys, electroplating, electrohydrometallurgy, development of the idea of electrodeposition.

How to Cite

Kublanovsky , V., & Bersirova, O. (2021). ELECTRODEPOSITION OF METALS AND ALLOYS FROM AQUEOUS SOLUTIONS. REVIEW OF WORK OF EMPLOYEES FROM V.I. VERNADSKY NASU . Ukrainian Chemistry Journal, 87(7), 32-46. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.07.2021.32-46

Abstract

The article examines in a historical perspective the issues that have been associated with the theory and practice of electrochemical deposition over the years of existence of the V.I. Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry of NAS of Ukraine.

Research in the field of electrochemistry of aqueous solutions, which was and is being carried out at the Institute, made a significant contribution to theoretical and applied electro­chemistry: the theory of electrode pro­cesses, electrochemistry of complex compounds, masstransfer, chemical power sources, electrocatalysis, electrochemical devices, theoretical and engineering electroplating, hydroelectro­metallurgy, electrochemical ecology and a number of other areas of modern chemistry. This article highlights issues related to research in the field of electrodeposition, namely: theo­retical research in the field of electrodeposition, electrodeposition of metals and alloys, hydroelectrometallurgy, corrosion and anticorrosion coatings. It is proved the effect of complexation leads to the formation of elect­rochemically active and inactive coordination ions, a mechanism for the discharge of ions during the formation of a film on the electrode surface is also proposed. The regularities
leading to the formation of powders and black deposits of metals are analyzed. The conditions for a stable electrolysis regime were identified, the concept of the electrochemical resistance of the system was introduced, and the relationship between the kinetic parameters of elect­rolysis and the structure of the coatings was shown. The works in the field of hydroelectrometallurgy, corrosion-resistant and protective coatings are analyzed. It is noted that the scien­tific achievements of the Institute’s scientists are widely known around the world.

https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.07.2021.32-46
№3

References

Gorodyiskiy A.V. Voltampermetriya. Kinetika statsionarnogo elektroliza. Kiev: Naukova dumka. 1988. 176 p. [in Russian]

Kublanovskiy V.S., Gorodyiskiy A.V., Belinskiy V.N., Gluschak T.S. Kontsentra­tsionnyie izmeneniya v prielektrodnyih sloyah v protsesse elektroliza. Kiev: Nauk. Dumka. 1978. 212 p. [in Russian].

Kublanovskiy V.S. Makrokinetika razryada kompleksnyih ionov. Doctor dissertatsiya : 02.00.05. Kiev. 1981. 416 p. [in Russian].

Kostin N.A., Kublanovskiy V.S., Zabludovskiy V.A. Impulsnyiy elektroliz. Kiev: Nauk. Dumka. 1989. 168 p. [in Russian]

N.A. Kostin, V.S. Kublanovskiy. Impuls­nyiy elektroliz splavov. Kiev: Naukova dumka. 1996. 206p. [in Russian].

Bersirova O.L., Byik S.V., Kublanovskiy V.S. Elektroosazhdenie serebra: Mono­grafiya. Kiev: MITs Medinform. 2013. 168 p. [in Russian].

Bersirova O.L. Elektrohimichne formuvannya funktsionalnih pokrittiv dlya mikroelektroniki. Doctor disertatsiya: 05.17.03. Dnepropetrovsk : Ukrayinskiy derzhavniy himiko-tehnologichniy universitet. 2011. 40 p. [in Russian].

Delimarskiy Yu.K., Gorodyiskiy A.V. Elektrodnyie protsessyi i metodyi issledovaniya v polyarografii. Kiev: Izd-vo AN USSR. 1960. 294 p. [in Russian].

Gorodyiskiy A.V., Shvab N.A., Kazdobin K.A. Massoperenos k POE. Elektrohimiya. 1986. 22(2): 147–151. [in Russian].

Kazdobin K.A. Raspredelenie polyarizatsii po vyisote POE. Ukr. him.zh. 1981. 47(6): 690–692. [in Russian].

Shvab N.A. Sobkevich V.A., Kazdobin K.A. Izvlechenie metallov iz rastvorov na POE. ZhPH. 1983. 5: 1070–1074. [in Russian].

Kublanovskiy V.S., Nikitenko V.N., Rudenko K.P., Energiya reorganizatsii pri razryade gidroksietiliminodiatsetatnyih kompleksov palladiya (II). Dopovidi natsionalnoyi akademiyi nauk Ukrayini. 2014. 3: 126–132. [in Russian].

Vasko A. T. Elektrohimiya molibdena i volframa. Kiev: Nauk. dumka. 1977. 170 p. [in Russian].

Vasko A. T., Kovach S. K. Elektrohimiya tugoplavkih metallov. Kiev: Tehnika. 1983. 160 p. [in Russian].

Vasko A.T. Elektrohimiya volframa. Kiev: Tehnika. 1969. 164 p. [in Russian].

Ivanova N. D., Ivanov S. V., Boldyirev E. I. Soedineniya ftora v galvanotehnike. Kiev: Naukova dumka. 1986. 240 p. [in Russian]

Ivanova N.D., Ivanov S.V., Boldyirev E.I. Ftorsoderzhaschie rastvoryi dlya osazhdeniya splavov i obrabotki materialov. Kiev: Nauk. Dumka. 1987. 160 p. [in Russian].

Ivanova N.D., Ivanov S.V., Boldyirev E.I. Galvanotehnika. Ftorsoderzhaschie elektrolityi i rastvoryi: Spravochnik. Kiev: Nauk. dumka. 1993. 445 p. [in Russian].

Kudra O.K., Gitman E.B. Elektroliti­cheskoe poluchenie metallicheskih poroshkov. Kiev: Izd-vo AN USSR. 1952. 144 p. [in Russian].

Kudra O.K. Doslidzhennia v haluzi elek­trodnykh protsesiv. Zapysky Instytutu khimii Akademii nauk URSR. 1947. 4(3): 364–380.

Dumanskyi A.V., Delimarskyi Yu.K.. Istoriia instytutu zahalnoi ta neorhanichnoi khimii Akademii nauk URSR. Zapysky Instytutu khimii Akademii nauk URSR. 1947.4(3): 295–314.

Instytut zahalnoi ta neorhanichnoi khimii im. V.I. Vernadskoho AN Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka. 1971. 40p.

Razvitie neorganicheskoy himii na Uk­raine. Kiev: Naukova dumka. 1987. 224 p. [in Russian].

Delimarskiy Yu.K., ZaEts A.I. Rozvitok elektrohimiyi na Ukrayini. Kiiv: Vid-vo AN URSR. 1967. 49 p. [in Russian]

Chernenko V.I., Litovchenko K.I., Papanova I.I. Progressivnyie impulsnyie i peremennotokovyie rezhimyi elektroliza. Kiev: Nauk. dumka. 1986. 176 p. [in Russian].

Kolbasov H.Ia., Kublanovskyi V.S., Bersirova O.L., Sakhnenko M.D., Ved M.V., Kuntyi O. I., Reshetniak O.V., Posudi­ievskyi O.Iu., Elektrokhimiia funktsionalnykh materialiv. Ukrainskyi khimichnyi zhurnal. 2021. v. 87. № 3–4. P. 61–76.

Tsyntsaru N., Dikusar A., Cesiulis H., Yapontseva Yu., Bersirova O., Kublanov­skii V. Tribological and corrosive characte­ristics of electrochemical coatings based on cobalt and iron superalloys. Powder Me­tallurgy and Metal Ceramics. 2009. 48(7–8): 419–428.

Kozin L.F. Elektroosazhdenie i rastvorenie mnogovalentnyih metallov. Kiev: Naukova dumka. 1989. 464 p. [in Russian].

Оmelchuk А.О. How to isolate radionuclides? On the electrochemical purification of technological equipment from radionuclide contamination – development by chemists of the academy. Ukrainian Chemical Journal. 2021. 87(3–4): 111–116.

Downloads

Download data is not yet available.