1.
Chernii V, Tretyakova I, Tomachynska L, Gerasymchuk Y, Chernii S, Pekhnyo V. OUT-OF-PLANE COORDINATED ZIRCONIUM(IV) AND HAFNIUM(IV) PHTHALOCYANINATES. Ukr. Chem. Journ. [Internet]. 2021Sep.24 [cited 2021Oct.21];87(8):82-8. Available from: https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/342