Chernii, V., I. Tretyakova, L. Tomachynska, Y. Gerasymchuk, S. Chernii, and V. Pekhnyo. “OUT-OF-PLANE COORDINATED ZIRCONIUM(IV) AND HAFNIUM(IV) PHTHALOCYANINATES”. Ukrainian Chemistry Journal, Vol. 87, no. 8, Sept. 2021, pp. 82-98, doi:10.33609/2708-129X.87.08.2021.82-98.