Torchyniuk, P., O. V’yunov, V. Yukhymchuk, O. Hreshchuk, S. Vakarov, and A. Belous. “PHASE FORMATION PROCESSES OF ORGANIC-INORGANIC CH3NH3PbI3 PEROVSKITES USING A DMF SOLVENT”. Ukrainian Chemistry Journal, Vol. 87, no. 8, Sept. 2021, pp. 63-81, doi:10.33609/2708-129X.87.08.2021.63-81.