Khomenko, D., R. Doroshchuk, V. Starova, I. Raspertova, O. Severinovskaya, and R. Lampeka. “SYNTHESIS AND STUDY OF PROPERTIES OF ZINC COMPLEX WITH 3-(2-PYRIDYL)-5-(3,4,5-TRIMETOXYPHENYL)-1,2,4-TRIAZOLE”. Ukrainian Chemistry Journal, Vol. 86, no. 6, July 2020, pp. 65-73, doi:10.33609/2708-129X.86.6.2020.65-73.