[1]
V. Demchenko, L. Matkovska, and MatkovskaО., “KINETICS OF HARDENING OF EPOXY-AMINE SYSTEMS DOPED WITH LiClO4”, Ukr. Chem. Journ., vol. 88, no. 7, pp. 45-55, Aug. 2022.