[1]
V. Pekhnyo, A. Omel’chuk, and O. Linyucheva, “SCIENTIFIC ELECTROCHEMICAL SCHOOL OF KYIV”, Ukr. Chem. Journ., vol. 88, no. 6, pp. 71-101, Jul. 2022.