[1]
N. Ivakha, O. Berezhnytska, O. Rohovtsov, O. Trunova, and S. Smola, “INVESTIGATION OF NEW POLYMER COMPLEXES BASED ON Yb(III) β-DIKETONATES ”, Ukr. Chem. Journ., vol. 88, no. 5, pp. 3-14, Jun. 2022.