[1]
P. Torchyniuk, O. V’yunov, V. Yukhymchuk, O. Hreshchuk, S. Vakarov, and A. Belous, “PHASE FORMATION PROCESSES OF ORGANIC-INORGANIC CH3NH3PbI3 PEROVSKITES USING A DMF SOLVENT”, Ukr. Chem. Journ., vol. 87, no. 8, pp. 63-81, Sep. 2021.