[1]
V. Buhaenko, V. Chupryna, and O. Lysenko, “MELT PROPERTIES OF THE FOUR SALT SYSTEM AlF3-KF-NaF-ZrF4”, Ukr. Chem. Journ., vol. 86, no. 7, pp. 65-74, Aug. 2020.