[1]
D. Khomenko, R. Doroshchuk, V. Starova, I. Raspertova, O. Severinovskaya, and R. Lampeka, “SYNTHESIS AND STUDY OF PROPERTIES OF ZINC COMPLEX WITH 3-(2-PYRIDYL)-5-(3,4,5-TRIMETOXYPHENYL)-1,2,4-TRIAZOLE”, Ukr. Chem. Journ., vol. 86, no. 6, pp. 65-73, Jul. 2020.