Pekhnyo, V., Omel’chuk , A. and Linyucheva, O. (2022) “SCIENTIFIC ELECTROCHEMICAL SCHOOL OF KYIV”, Ukrainian Chemistry Journal, 88(6), pp. 71-101. doi: 10.33609/2708-129X.88.06.2022.71-101.