Ivakha , N., Berezhnytska, O., Rohovtsov , O., Trunova, O. and Smola, S. (2022) “INVESTIGATION OF NEW POLYMER COMPLEXES BASED ON Yb(III) β-DIKETONATES ”, Ukrainian Chemistry Journal, 88(5), pp. 3-14. doi: 10.33609/2708-129X.88.05.2022.3-14.