Chernii, V., Tretyakova, I., Tomachynska, L., Gerasymchuk, Y., Chernii, S. and Pekhnyo, V. (2021) “OUT-OF-PLANE COORDINATED ZIRCONIUM(IV) AND HAFNIUM(IV) PHTHALOCYANINATES”, Ukrainian Chemistry Journal, 87(8), pp. 82-98. doi: 10.33609/2708-129X.87.08.2021.82-98.