Torchyniuk, P., V’yunov, O., Yukhymchuk, V., Hreshchuk, O., Vakarov, S. and Belous, A. (2021) “PHASE FORMATION PROCESSES OF ORGANIC-INORGANIC CH3NH3PbI3 PEROVSKITES USING A DMF SOLVENT”, Ukrainian Chemistry Journal, 87(8), pp. 63-81. doi: 10.33609/2708-129X.87.08.2021.63-81.