Khomenko, D., Doroshchuk, R., Starova, V., Raspertova, I., Severinovskaya, O. and Lampeka, R. (2020) “SYNTHESIS AND STUDY OF PROPERTIES OF ZINC COMPLEX WITH 3-(2-PYRIDYL)-5-(3,4,5-TRIMETOXYPHENYL)-1,2,4-TRIAZOLE”, Ukrainian Chemistry Journal, 86(6), pp. 65-73. doi: 10.33609/2708-129X.86.6.2020.65-73.