Demchenko, Valeriy, Liubov Matkovska, and MatkovskaОlga. 2022. “KINETICS OF HARDENING OF EPOXY-AMINE SYSTEMS DOPED WITH LiClO4”. Ukrainian Chemistry Journal 88 (7), 45-55. https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.07.2022.45-55.