Pekhnyo, Vasyl, Anatoliy Omel’chuk, and Olga Linyucheva. 2022. “SCIENTIFIC ELECTROCHEMICAL SCHOOL OF KYIV”. Ukrainian Chemistry Journal 88 (6), 71-101. https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.06.2022.71-101.