Torchyniuk, Pavlo, Oleg V’yunov, Viktor Vlasyuk, Vitaliy Kostylyov, and Anatolii Belous. 2022. “INFLUENCE OF THE SOLVENT AND THE RATIO OF STARTING REAGENTS ON THE PROPERTIES OF ORGANIC-INORGANIC PEROVSKITE MAPbI3”. Ukrainian Chemistry Journal 88 (4), 79-93. https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.04.2022.79-93.