Tretyakova, Iryna, Viktor Chernii, Natalia Fedosova, Iryna Denisenko, Yan Dovbii, Vladyslava Kovalska, Svitlana Chernii, Vasyl Pekhnyo, and Alexandr Starukhin. 2021. “SYNTHESIS AND PROPERTIES OF CHALCONES BASED ON DEHYDROACETIC ACID”. Ukrainian Chemistry Journal 87 (5), 3-14. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.05.2021.3-14.