Kornienko , Oksana, Oleksandr Bykov, SameliukАnatoliy, and Yuri Yurchenko. 2020. “PHASE RELATION STUDIES IN THE CeO2-La2O3-Eu2O3 SYSTEM AT 1250 °С”. Ukrainian Chemistry Journal 86 (3), 35-47. https://doi.org/10.33609/0041-6045.86.3.2020.35-47.