POVIDAICHIK, M.; SHALIMOV, O.; ONYSKO, M.; ONYSKO, P. SYNTHESIS OF SALTS OF N-ALLYLTRICHLOROACETAMIDINIUM HEXAHALOGENOTELLURATE. Ukrainian Chemistry Journal, v. 88, n. 9, p. 34-40, 28 Oct. 2022.