DEMCHENKO, V.; MATKOVSKA, L.; Matkovskađ×. KINETICS OF HARDENING OF EPOXY-AMINE SYSTEMS DOPED WITH LiClO4. Ukrainian Chemistry Journal, v. 88, n. 7, p. 45-55, 26 Aug. 2022.