PEKHNYO, V.; OMEL’CHUK , A.; LINYUCHEVA, O. SCIENTIFIC ELECTROCHEMICAL SCHOOL OF KYIV. Ukrainian Chemistry Journal, v. 88, n. 6, p. 71-101, 27 Jul. 2022.