IVAKHA , N.; BEREZHNYTSKA, O.; ROHOVTSOV , O.; TRUNOVA, O.; SMOLA, S. INVESTIGATION OF NEW POLYMER COMPLEXES BASED ON Yb(III) β-DIKETONATES . Ukrainian Chemistry Journal, v. 88, n. 5, p. 3-14, 24 Jun. 2022.