CHERNII, V.; TRETYAKOVA, I.; TOMACHYNSKA, L.; GERASYMCHUK, Y.; CHERNII, S.; PEKHNYO, V. OUT-OF-PLANE COORDINATED ZIRCONIUM(IV) AND HAFNIUM(IV) PHTHALOCYANINATES. Ukrainian Chemistry Journal, v. 87, n. 8, p. 82-98, 24 Sep. 2021.