TORCHYNIUK, P.; V’YUNOV, O.; YUKHYMCHUK, V.; HRESHCHUK, O.; VAKAROV, S.; BELOUS, A. PHASE FORMATION PROCESSES OF ORGANIC-INORGANIC CH3NH3PbI3 PEROVSKITES USING A DMF SOLVENT. Ukrainian Chemistry Journal, v. 87, n. 8, p. 63-81, 24 Sep. 2021.