KHOMENKO, D.; DOROSHCHUK, R.; STAROVA, V.; RASPERTOVA, I.; SEVERINOVSKAYA, O.; LAMPEKA, R. SYNTHESIS AND STUDY OF PROPERTIES OF ZINC COMPLEX WITH 3-(2-PYRIDYL)-5-(3,4,5-TRIMETOXYPHENYL)-1,2,4-TRIAZOLE. Ukrainian Chemistry Journal, v. 86, n. 6, p. 65-73, 20 Jul. 2020.