Povidaichik, M., Shalimov, O., Onysko, M., & Onysko, P. (2022). SYNTHESIS OF SALTS OF N-ALLYLTRICHLOROACETAMIDINIUM HEXAHALOGENOTELLURATE. Ukrainian Chemistry Journal, 88(9), 34-40. https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.09.2022.34-40