Demchenko, V., Matkovska, L., & Matkovskađ×. (2022). KINETICS OF HARDENING OF EPOXY-AMINE SYSTEMS DOPED WITH LiClO4. Ukrainian Chemistry Journal, 88(7), 45-55. https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.07.2022.45-55