Pekhnyo, V., Omel’chuk , A., & Linyucheva, O. (2022). SCIENTIFIC ELECTROCHEMICAL SCHOOL OF KYIV. Ukrainian Chemistry Journal, 88(6), 71-101. https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.06.2022.71-101