Ivakha , N., Berezhnytska, O., Rohovtsov , O., Trunova, O., & Smola, S. (2022). INVESTIGATION OF NEW POLYMER COMPLEXES BASED ON Yb(III) β-DIKETONATES . Ukrainian Chemistry Journal, 88(5), 3-14. https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.05.2022.3-14