Chernii, V., Tretyakova, I., Tomachynska, L., Gerasymchuk, Y., Chernii, S., & Pekhnyo, V. (2021). OUT-OF-PLANE COORDINATED ZIRCONIUM(IV) AND HAFNIUM(IV) PHTHALOCYANINATES. Ukrainian Chemistry Journal, 87(8), 82-98. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.08.2021.82-98