Torchyniuk, P., V’yunov, O., Yukhymchuk, V., Hreshchuk, O., Vakarov, S., & Belous, A. (2021). PHASE FORMATION PROCESSES OF ORGANIC-INORGANIC CH3NH3PbI3 PEROVSKITES USING A DMF SOLVENT. Ukrainian Chemistry Journal, 87(8), 63-81. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.08.2021.63-81