Khomenko, D., Doroshchuk, R., Starova, V., Raspertova, I., Severinovskaya, O., & Lampeka, R. (2020). SYNTHESIS AND STUDY OF PROPERTIES OF ZINC COMPLEX WITH 3-(2-PYRIDYL)-5-(3,4,5-TRIMETOXYPHENYL)-1,2,4-TRIAZOLE. Ukrainian Chemistry Journal, 86(6), 65-73. https://doi.org/10.33609/2708-129X.86.6.2020.65-73