(1)
Smilyk , V.; Fomanyuk, S.; Kolbasov, G.; Rusetskyi, I. PHOTOELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF FILMS BASED ON BISMUTH AND COPPER VANADATES. Ukr. Chem. Journ. 2019, 85, 83-90.