(1)
Manyako, M.; Kowalska, D.; Belan, B.; Gladyshevskii, R. Single Crystal Investigation of the YbAl2 Compound. Ukr. Chem. Journ. 2019, 85, 25-30.