(1)
Povidaichik, M.; Shalimov, O.; Onysko, M.; Onysko, P. SYNTHESIS OF SALTS OF N-ALLYLTRICHLOROACETAMIDINIUM HEXAHALOGENOTELLURATE. Ukr. Chem. Journ. 2022, 88, 34-40.