(1)
Demchenko, V.; Matkovska, L.; Matkovskađ×. KINETICS OF HARDENING OF EPOXY-AMINE SYSTEMS DOPED WITH LiClO4. Ukr. Chem. Journ. 2022, 88, 45-55.