(1)
Davydenko , Y.; Pavlenko, V.; Fritsky, I.; Vynohradov , O. SYNTHESIS, X-RAY CRYSTAL STRUCTURE, SPECTROSCOPIC CHARACTERIZATION AND HIRSHFELD SURFACE ANALYSIS OF DICHLORO-BIS(3,5-DIMETHYL-4-AMINO-1H-PYRAZOLE) COBALT(II) . Ukr. Chem. Journ. 2022, 88, 127-136.