(1)
Pekhnyo, V.; Omel’chuk , A.; Linyucheva, O. SCIENTIFIC ELECTROCHEMICAL SCHOOL OF KYIV. Ukr. Chem. Journ. 2022, 88, 71-101.