(1)
Ivakha , N.; Berezhnytska, O.; Rohovtsov , O.; Trunova, O.; Smola, S. INVESTIGATION OF NEW POLYMER COMPLEXES BASED ON Yb(III) β-DIKETONATES . Ukr. Chem. Journ. 2022, 88, 3-14.