(1)
Torchyniuk, P.; V’yunov, O.; Vlasyuk, V.; Kostylyov, V.; Belous, A. INFLUENCE OF THE SOLVENT AND THE RATIO OF STARTING REAGENTS ON THE PROPERTIES OF ORGANIC-INORGANIC PEROVSKITE MAPbI3. Ukr. Chem. Journ. 2022, 88, 79-93.