(1)
Chernii, V.; Tretyakova, I.; Tomachynska, L.; Gerasymchuk, Y.; Chernii, S.; Pekhnyo, V. OUT-OF-PLANE COORDINATED ZIRCONIUM(IV) AND HAFNIUM(IV) PHTHALOCYANINATES. Ukr. Chem. Journ. 2021, 87, 82-98.