(1)
Torchyniuk, P.; V’yunov, O.; Yukhymchuk, V.; Hreshchuk, O.; Vakarov, S.; Belous, A. PHASE FORMATION PROCESSES OF ORGANIC-INORGANIC CH3NH3PbI3 PEROVSKITES USING A DMF SOLVENT. Ukr. Chem. Journ. 2021, 87, 63-81.