(1)
Buhaenko , V.; Chupryna, V.; Lysenko , O. MELT PROPERTIES OF THE FOUR SALT SYSTEM AlF3-KF-NaF-ZrF4. Ukr. Chem. Journ. 2020, 86, 65-74.