(1)
Khomenko, D.; Doroshchuk, R.; Starova, V.; Raspertova, I.; Severinovskaya, O.; Lampeka, R. SYNTHESIS AND STUDY OF PROPERTIES OF ZINC COMPLEX WITH 3-(2-PYRIDYL)-5-(3,4,5-TRIMETOXYPHENYL)-1,2,4-TRIAZOLE. Ukr. Chem. Journ. 2020, 86, 65-73.