(1)
Kornienko , O.; Bykov, O.; SameliukА.; Yurchenko, Y. PHASE RELATION STUDIES IN THE CeO2-La2O3-Eu2O3 SYSTEM AT 1250 °С. Ukr. Chem. Journ. 2020, 86, 35-47.