[1]
Demchenko, V., Matkovska, L. and Matkovskađ×. 2022. KINETICS OF HARDENING OF EPOXY-AMINE SYSTEMS DOPED WITH LiClO4. Ukrainian Chemistry Journal. 88, 7 (Aug. 2022), 45-55. DOI:https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.07.2022.45-55.